Winter Season – Tournament 3

Monday 13th August 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amSam AshtonVsMathew Orrey8-3,4-10,1-2(68m)
9:00 amEdward ElmoreVsSam Ashton2-13,2-10(52m)
10:00 amMathew OrreyVsEdward Elmore3-4,6-4,1-2(80m)
11:00 amMathew OrreyVsSam Ashton4-7,0-12(63m)
12:00 pmSam AshtonVsEdward Elmore9-4,8-4,(47m)
1:30 pmEdward ElmoreVsMathew Orrey1-9,9-2,1-2(59m)
2:45 pmEdward ElmoreVsMathew Orrey4-5,4-11,(61m)
 • 1st Edward Elmore
 • 2nd Mathew Orrey
 • 3rd Sam Ashton

Tuesday 14th August 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amMark RoyalVsBilly Jackson11-1,8-3(61m)
9:00 amRobert ElmoreVsMark Royal7-4,8-6,(56m)
10:00 amBilly JacksonVsRobert Elmore5-4,6-2(53m)
11:00 amBilly JacksonVsMark Royal7-5,8-7(63m)
12:00 pmMark RoyalVsRobert Elmore9-6,2-7,2-1(72m)
1:30 pmRobert ElmoreVsBilly Jackson3-10,13-2,2-1(53m)
2:45 pmMark RoyalVsRobert Elmore3-7,2-8(54m)
 • 1st Mark Royal
 • 2nd Robert Elmore
 • 3rd Billy Jackson

Monday 20th August 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amMatthew WhyersVsMervyn King5-5,2-7,58m
9:00 amGreg HarlowVsMatthew Whyers6-4,1-8,0-2,(68m)
10:00 amMervyn KingVsGreg Harlow3-5,6-5,2-0,(64m)
11:00 amMervyn KingVsMatthew Whyers6-4,1-8,2-0(68m)
12:00 pmMatthew WhyersVsGreg Harlow4-6,6-7(46m)
1:30 pmGreg HarlowVsMervyn King7-4,5-9,2-1(57m)
2:45 pmGreg HarlowVsMatthew Whyers6-4,3-5,2-0(65m)
 • 1st Matthew Whyers
 • 2nd Greg Harlow
 • 3rd Mervyn King

Tuesday 21st August 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amTom DoigVsDanny Brown6-11,6-4,1-2(69m)
9:00 amJonathan WestVsTom Doig8-5,2-10,2-0(65m
10:00 amDanny BrownVsJonathan West6-2,7-7,(62m)
11:00 amDanny BrownVsTom Doig5-8,4-10(60m)
12:00 pmTom DoigVsJonathan West5-6,6-4,1-2,(63m)
1:30 pmJonathan WestVsDanny Brown9-10,6-4,2-0(70m)
2:45 pmDanny BrownVsTom Doig3-9,7-6,0-2(74m)
 • 1st Danny Brown
 • 2nd Tom Doig
 • 3rd Jonathan West

Monday 3rd September 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amNicholas BrettVsCraig Newton6-7,2-12,(50m)
9:00 amMervyn KingVsNicholas Brett12-1,5-6,1-2,(68m)
10:00 amCraig NewtonVsMervyn King6-4,9-6,(48m)
11:00 amCraig NewtonVsNicholas Brett7-5,3-11,2-1,(64m)
12:00 pmNicholas BrettVsMervyn King1-16,6-7,(48m)
1:30 pmMervyn KingVsCraig Newton5-9,2-8,(41m)
2:45 pmMervyn KingVsNicholas Brett4-4,8-3,(51m)
 • 1st Nicholas Brett
 • 2nd Mervyn King
 • 3rd Craig Newton

Tuesday 4th September 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amRobert ElmoreVsJason Greenslade5-2,5-7,2-0,(67m)
9:00 amMatthew WhyersVsRobert Elmore4-9,8-1,2-0,(63m)
10:00 amJason GreensladeVsMatthew Whyers6-7,1-13,(52m)
11:00 amJason GreensladeVsRobert Elmore7-4,5-10,0-2,(67m)
12:00 pmRobert ElmoreVsMatthew Whyers10-4,7-5,(53m)
1:30 pmMatthew WhyersVsJason Greenslade6-8,4-8,(55m)
2:45 pmJason GreensladeVsMatthew Whyers2-12,7-6,2-0,(61m)
 • 1st Matthew Whyers
 • 2nd Jason Greenslade
 • 3rd Robert Elmore

Monday 10th September 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amKevin RandsVsBrett Arkley8-3,2-10,2-0(59m)
9:00 amJonathan WestVsKevin Rands11-2,2-10,0-2(59m)
10:00 amBrett ArkleyVsJonathan West10-1,7-7(53m)
11:00 amBrett ArkleyVsKevin Rands9-3,5-2(56m)
12:00 pmKevin RandsVsJonathan West5-7,7-4,2-1(69m)
1:30 pmJonathan WestVsBrett Arkley7-3,4-6,1-2,(66m)
2:45 pmKevin RandsVsJonathan West12-7,3-7,2-064m)
 • 1st Jonathan West
 • 2nd Kevin Rands
 • 3rd Brett Arkley

Tuesday 11th September 2018

Time Player Red Vs Player Blue Result
8:00 amLes GillettVsMathew Orrey1-12,6-4,0-2(91m)
9:00 amAndrew WareVsLes Gillett5-7,9-6,1-2(78m)
10:00 amMathew OrreyVsAndrew Ware8-2,6-4,(73m)
11:00 amMathew OrreyVsLes Gillett8-6,2-13,0-2(73m)
12:00 pmLes GillettVsAndrew Ware5-5,6-6,2-0(76m)
1:30 pmAndrew WareVsMathew Orrey7-4,5-3(62m)
2:45 pmMathew OrreyVsAndrew Ware4-8,4-5(66m)
 • 1st Mathew Orrey
 • 2nd Andrew Ware
 • 3rd Les Gillett

 • 1st TBA
 • 2nd TBA
 • 3rd TBA